Finansiella termer

Accelerator
Acceleratorer väljer ut företag med potential att bli framgångsrika och hjälper dessa med expertis inom bland annat affärsutveckling och expansion. Under...
Fre, 2 Dec, 2016 at 1:17 PM
Årsredovisning
I ett bolags årsredovisning finns information som kan användas för att analysera hur det har gått för företaget samt dess finansiella ställning och kassa...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:07 PM
Bolagsordning
Bolagsordningen beslutas av bolagets aktieägare och innehåller bestämmelser om företagets verksamhetsområde, antal styrelseledamöter, revisor med mera. I...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:09 PM
Revisor
Revisorn roll är att genomföra en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter och årsredovisning. En del företag är skyldiga enligt lag att h...
Fre, 2 Dec, 2016 at 1:39 PM
Balansräkning
 En balansräkning innehåller information bolagets tillgångar, eget kapital och skulder per ett angivet datum. Tillgångar inkluderar: Materiella ...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:03 PM
Affärsängel
Affärsänglar investerar i tidiga bolag i utbyte mot aktier i bolagen. Många affärsänglar bidrar också med finansiellt och operationellt kunnande till bol...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:12 PM
Styrelse
Styrelsen är ansvarig för bolagets strategi och för att bolaget lever upp till gällande lagar och regler. Styrelseledamöterna väljs in av bolagsstämman. ...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:18 PM
Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys beskriver vad som genererat bolagets kassaflöde under en angiven period. Kassaflödesanalysen består av tre delar: Kassaflöde från...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:28 PM
Värdering av aktier
Värdet på aktierna är baserat på företagets förväntade framtida kassaflöden och risken i att kassaflödena avviker från förväntningen. I och med att dessa ...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:37 PM
Lån
Ett företag kan finansiera sin verksamhet med nyemission av aktier, lån eller kassaflöden från verksamheten. Lån ger bolaget en skyldighet att be...
Fre, 2 Dec, 2016 at 2:45 PM