En kassaflödesanalys beskriver vad som genererat bolagets kassaflöde under en angiven period. Kassaflödesanalysen består av tre delar:

  1. Kassaflöde från den operationella verksamhet: betalningar från kunder samt betalningar till leverantörer, anställda och skatter.
  2. Kassaflöde från investeringsverksamheten: inköp av tillgångar såsom verktyg och maskiner som kostar mer än 20 000 kr.
  3. Kassaflöde från finansieringsverksamheten: nya lån, återbetalning av lån, nyemissioner av aktier, utdelningar och andra transaktioner som avser bolagets finansiering.