En balansräkning innehåller information bolagets tillgångar, eget kapital och skulder per ett angivet datum.


Tillgångar inkluderar:

  • Materiella anläggningstillgångar såsom verktyg och maskiner.
  • Immateriella anläggningstillgångar såsom patent.
  • Omsättningstillgångar såsom kundfodringar och kassa.

Eget kapital inkluderar:

  • Aktiekapital
  • Resultat för året samt tidigare år.

Skulder inkluderar:

  • Långfristiga skulder såsom banklån.
  • Kortfristiga skulder såsom obetalda skatter och leverantörsskulder.


En balansräkning ska inte ses som ett estimat av bolagets värde. Det beror på att tillgångarna måste möta särskilda kriterier för att tas upp i balansräkningen. Exempelvis får inte anställda och varumärken tas upp trots att de kan ha ett högt värde för bolaget.


Om du vill ta del av balansräkningen för bolagen på plattformen kan du ladda ner årsredovisningen som finns under respektive bolags Deal Room.