Värdet på aktierna är baserat på företagets förväntade framtida kassaflöden och risken i att kassaflödena avviker från förväntningen. I och med att dessa faktorer är svåra att bedöma tittar ofta investerare på värderingen på liknande bolag samt på potentialen och riskerna i bolaget.


Om ett bolags aktiepris är känt från tidigare nyemissioner kan värdet räknas ut som aktiepriset gånger antalet aktier i bolaget.