Aktieägarna eller en grupp av aktieägare i ett bolag kan komma överens om att ingå ett aktieägaravtal. Syftet med aktieägaravtal är att reglera aktieägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. De kan bland annat innehålla:

  • Restriktioner kring en aktieägares rätt att sälja sina aktier, såsom förköpsförbehåll, tag along och drag along.
  • Rättigheter att få ta del av viss information om bolaget utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen.
  • Bestämmelser om hur beslut i vissa frågor ska fattas.


De flesta bolagen på plattformen använder sig av aktieägaravtal som du behöver godkänna innan du kan slutföra din investering. Syftet med avtalen är att tillvarata dina intressen som investerare samt att se till att bolaget kan styras på ett effektivt sätt. 


Aktieägaravtalen för bolagen på plattformen har antingen utformats av Sciety i samarbete med bolagen eller granskats av Sciety.