Bolagsordningen beslutas av bolagets aktieägare och innehåller bestämmelser om företagets verksamhetsområde, antal styrelseledamöter, revisor med mera. I den kan det också finnas bestämmelser om aktieägarnas rätt att sälja sina aktier.


Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman vilket innebär att företaget inte kan göra några ändringar utan bolagsstämmans godkännande.


Bolagsordningarna för bolagen på plattformen finns att ladda ner från respektive bolags Deal Room.